Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Để nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm Bồi Dưỡng Chính Trị huyện Điện Bàn thì làm như thế nào?
 

Văn bản mới

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.In

 - Ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Ban Bí thư Trung ương Ðảng vừa ban hành Kế hoạch số 03-KH/TƯ, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

+ Nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu là: Tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng.

Kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, đồng thời thực hiện nghiêm Ðiều lệ và các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của tổ chức đảng, của nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Ðảng và trong xã hội, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa  phương, cơ quan, đơn vị, v.v.

+ Gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI

Về nội dung các hoạt động triển khai Chỉ thị 03- CT/T.Ư của Bộ Chính trị, kế hoạch nêu rõ, tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ðưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết sáu tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn...

 - Thực hiện  “về chế độ phụ cấp công vụ” đối với một số đối tượng cán bộ, công chức.               

Ngày 7 tháng 7 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP “về chế độ phụ cấp công vụ” đối với một số đối tượng cán bộ, công chức. Mức phụ cấp này bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

+ Đối tượng hưởng phụ cấp công vụ

Theo Nghị định, các đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp công vụ nói trên là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.  Cụ thể gồm:

- Cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;

- Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3,4,5,6,7,8,9,10 và 12 Nghị định số 6/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập);

- Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 (không bao gồm người làm việc trong các đơn vị sự  nghiệp công lập);

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

- Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

+ Mức phụ cấp công vụ

Các đối tượng trên được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.

Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 1/5/2011.

 

***Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội cũng đã trình Chính phủ  phương án điều chỉnh lương tối thiểu trước lộ trình (từ 10/2011) đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Dự kiến điều chỉnh lương tối thiểu  mới mà Bộ trình Chính phủ  áp dụng tại khối doanh nghiệp (DN) trong nước và FDI ở vùng 1 cao hơn mức hiện hành 350- 550 nghìn đồng; vùng 2, 3 và 4 từ 300- 570 nghìn đồng. Đây là động thái điều chỉnh của Chính phủ trước tình hình giá cả thị trường đang biến động rất mạnh, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

 

- Phụ cấp thâm niên cho giáo viên: 5% cho 5 năm

 Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

  Từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%. Chế độ phụ cấp thâm niên được tính hưởng từ ngày 1/5/2011. Đây là nội dung của Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2011.

Theo Nghị định này thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục; thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định nêu trên để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Đối với khoảng thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử thì không tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Đối tượng áp dụng của Nghị định là nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đã được chuyển xếp lương. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

 

- Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30/6/2011 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 876.000 đồng. Đối tượng được hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng là những người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; thân nhân liệt sĩ; bà Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng trước cách mạng tháng 8/1945…

 Mức trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995; bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến được truy tặng; người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5%-20%; người tham gia kháng chiến bị địch bắt, tù đày; người hoạt động kháng chiến; thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 01/01/1995; con của người có công với cách mạng.

 Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; thương binh loại B được tăng mức trợ cấp tương ứng so với mức chuẩn tùy thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động. Riêng thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên còn được phụ cấp thêm 440.000 đồng, nếu có vết thương đặc biệt được phụ cấp 901.000 đồng. 

Mức trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh cũng được quy định cụ thể như sau: Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41%-50% là 915.000 đồng; từ 51%-60% là 1,139 triệu đồng; từ 61%-70% được trợ cấp 1,452 triệu đồng…; suy giảm khả năng lao động từ 91%-100% được trợ cấp 2,232 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh binh nặng còn được hưởng các khoản phụ cấp tùy thuộc vào thương tật. 

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 diện thoát ly được trợ cấp hàng tháng là 979.000 đồng (mức cũ là 861.000 đồng) và được phụ cấp thêm 166.000 đồng; người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 diện không thoát ly được trợ cấp hàng tháng 1,662 triệu đồng (mức cũ là 1,462 triệu đồng). 

Tiền trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ cũng được tăng lên 876.000 đồng/tháng đối với thân nhân của 1 liệt sỹ và 1,565 triệu đồng/tháng đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên; 1,656 triệu đồng/tháng cũng là mức trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ. Mức trợ cấp hàng tháng đối với các trường hợp người có công với cách mạng cũng được tăng lên tương ứng; cụ thể, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được trợ cấp 1,565 triệu đồng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được trợ cấp 735.000 đồng. 

Cũng theo Nghị định quy định, ngoài mức trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp ưu đãi một lần cũng được tăng lên; cụ thể, trợ cấp 1 lần khi báo tử liệt sĩ bằng 20 lần mức chuẩn; đây cũng là mức trợ cấp 1 lần cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Người hoạt động kháng chiến được tính trợ cấp một lần tính theo thâm niên kháng chiến…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2011 và thay thế Nghị định số 35/2010/NĐ-CP ngày 06/04/2010; các khoản trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/05/2011.

 

 - Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ được nhận quà của Chủ tịch nước nhân ngày TBLS 27/7

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa ký quyết định về việc tặng quà nhân  ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7.   Theo đó:

+ Mức 400.000đ gồm các đối tượng: Bà mẹ Việt nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thân nhân liệt sĩ đang hưỡng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993 đang được hưỡng ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

         + Mức 200.000đ: gồm các đối tượng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993 đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ; Đại diện gia đình thờ cúng liệt sỹ; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.   Đây là năm đầu tiên, đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ được nhận quà của Chủ tịch nước.

Liên kết website

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay49
mod_vvisit_counterHôm qua535
mod_vvisit_counterTuần này5524
mod_vvisit_counterTuần trước8393
mod_vvisit_counterTháng này15935
mod_vvisit_counterTháng trước6231
mod_vvisit_counterTất cả các ngày399511

Trung tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Thị Xã Điện Bàn
Địa chỉ: Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam      Điện thoại: 0510.3867933 Email: keqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)